Såhär jobbar vi
Vi arbetar målvetet mot bästa möjliga behandlingsresultat, vi matchar barnets eller ungdomens behov mot familjehemmens egenskaper och resurser. Vårt täta samarbete med familjehemsföräldrarna gör att vi kan erbjuda en trygg struktur, vilket är en förutsättning för att skapa bestående positiva förändringar. Våra jour och familjehem representerar samhället i stort, det innebär att de har olika bakgrund vad gäller yrke, utbildning och kulturell kompetens. Men det som är gemensamt för alla är att de vill göra skillnad för behövande barn och ungdomar i utsatta situationer.

Våra kvalificerade kontaktpersoner och ungdomspedagoger kan finnas som ett stöd för barnet eller ungdomen, både som en specifik insats eller som ett komplement vid placering i jour- eller familjehem.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som hamnat i negativa beteendemönster. Det kan handla om exempelvis neuropsykiatrisk, drog- eller beteendeproblematik. För dessa barn och ungdomar kan vi skräddarsy en placeringslösning i erfarna jour och familjehem - utifrån individens förutsättningar och behov. Det kan inkludera exempelvis att på individnivå utforma specialanpassade interventioner till att på gruppnivå jobba mot hela nätverket kring individen.

Vi är en engagerad uppdragsgivare, därför anordnar vi regelbundet utbildningar och föredrag som berör bland annat missbruk, psykisk ohälsa och social problematik för våra jour- och familjehem och kvalificerade kontaktpersoner.